En app. Många platser. Många aktiviteter. 
See you out BY
Ring oss

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som kund (”kunden”, ”du”) och Outby AB, org. nr 559253-4563, adress Linjestigen 3, 587 39 Linköping (”Outby”), vid köp av biljetter och andra tjänster (tillsammans ”Tjänst”, ”Tjänster”) som tillhandahålls via Outbys nedladdningsbara mobilapp och webbportaler (tillsammans “Gästportal”, “Gästportalen”). Genom att använda Gästportalen bekräftar du att du har läst och godkänner Villkoren. Via Gästportalen kan du köpa Tjänster från de Anläggningar som från tid till annan finns tillgängliga på Gästportalen (”Anläggningar”). Genom att beställa en Tjänst via Gästportalen ingår du avtal direkt med den aktuella Anläggningen och godkänner, om tillämpligt, Anläggningens försäljningsvillkor.
Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.
Har du frågor om Villkoren är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

1. Allmänt om Tjänsterna
Outbys gästportal och förmedling av kundens betalning, i den mån tillämpligt, benämns i det följande gemensamt ”Tjänsterna”. Outby driver Gästportalen och förmedlar din betalning till Anläggningarna som säljer Tjänsterna till dig.

1.1 Utbud av Tjänster
Utbudet av Anläggningar och Tjänster som erbjuds i Gästportalen varierar från tid till annan och kunden hänvisas till Gästportalen för uppdaterad information om detta.

1.2 Beställning och giltig biljett
Samtliga köp genomförs på Gästportalen genom att du väljer den eller de Tjänster som du önskar köpa. Observera att Outby aldrig godtar köp av tjänster via mail eller telefon. Varje genomfört köp bekräftas med ett giltig biljett som registreras i Gästportalen.
Ledernas status
Anläggningen ansvarar för ledernas status såsom snötillgång, framkomlighet och skyltning på lederna. Outby reserverar sig för att anläggningarna från tid till annan helt eller delvis stänger en eller flera leder.

2. Vad kostar Tjänsterna och hur betalar jag?
2.1 Priser
Aktuella priser för respektive Tjänst visas i Gästportalen. Alla priser anges i SEK. Outby äger rätt att löpande ändra priser och/eller Tjänsternas innehåll. Vid väsentliga förändringar av Tjänsterna eller Gästportalen uppdateras dessa Villkor och en ny version görs tillgänglig på Gästportalen. Du ansvarar själv för att tillse att du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Villkoren.

2.2 Rabatterade priser
Om du tillhör en klubb eller annan grupp som är berättigad rabatt så ansvarar Anläggningen för att du har rätt rabattkod eller finns med i den gruppen som tilldelas rabatten. Rabatten är synlig vid val av biljett före köpet.

2.3 Betalning
Om inte annat särskilt överenskommits ska betalning för beställd Tjänst via Gästportalen ske vid beställningstillfället med de betalningsmedel som erbjuds på Gästportalen vid beställningstillfället. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

3. Dina åtaganden som Kund hos Outby
Genom att godkänna Villkoren intygar du att du är minst 18 år och att inga hinder föreligger för att du ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar vid användning av Gästportalen är korrekta.
Du har inte rätt att använda Outbys varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Gästportalen eller Tjänsterna.

4. Personuppgiftshantering och dataskydd
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Outbys integritetspolicy.

5. Reklamationer, synpunkter och ångerrätt
5.1 Reklamation och feedback
Vi vill att du ska vara nöjd! Om du har någon synpunkt på Tjänsten ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på Outbys hemsida. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Outby förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2 Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter köp av Tjänsten. Ångerrätten kan endast utnyttjas om Tjänsten ännu inte har använts.

5.3 Utnyttja din ångerrätt
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du inom tidsfristen meddela Anläggningen eller Outby att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten kan skickas till info@outby.se eller den adress som tillhandahålls av Outbys kundtjänst.
Du måste ange ditt namn och telefonnummer och annan relevant information, t.ex. namn på Tjänsten i meddelandet.

5.4 Återbetalning
Vid godkänd retur kommer Anläggningen eller Outby att snarast betala tillbaka beloppet som är hänförligt den ångrade Tjänsten, senast inom 30 dagar från det att Outby kommit fram till en lämplig lösning för återbetalningen. Återbetalning kommer ske enligt det betalningsmedel som du använde för betalning av Varan, såvida inte annat överenskommits eller Outby eller Anläggningen av något skäl är förhindrad att använda sådant betalningsmedel.

6. Kundtjänst
Outby tillhandahåller support via vår kundtjänst. Du når oss via e-post info@outby.se.

7. Outbys rätt att avsluta Tjänsterna
Outby förbehåller sig rätten att avsluta Tjänsterna eller stänga av användandet av Gästportalen för kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella kunden via telefon eller e-post.

8. Övrigt
Outby förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att den övertagande tredje parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.
Du är skyldig att ersätta Outby för all direkt och indirekt skada som Outby lider till följd i anledning av ditt brott mot Villkoren.
Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Outbys ansvar gentemot dig som Kund:

Utöver vad som anges i Villkoren lämnar Outby inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom Outby på Gästportalen. Outby lämnar vidare inte heller några garantier beträffande Gästportalens eller Tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
Outby ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av information som Du skickar in till Outby eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Outby för brottsliga gärningar som begås med användning av Outbys tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.
Outby ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Gästportalen, Tjänsterna eller information från Outby. Detta gäller dock inte om Outby orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
Outby förbehåller sig rätten att avboka en Tjänst vid force majeure-liknande händelser såsom pandemi, inklusive Corona, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Outby, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att Tjänsten ska kunna användas. Outby åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om Tjänsten riskerar att ställas in.

9. Tvistelösning
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Om tvist föreligger mellan Outby och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i andra hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i sista hand av allmän domstol.

Integritets-policy

Outby AB (“Outby”), org. nr. 559253-4563, behandlar personuppgifter i samband med att du använder Gästportalen och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. När du använder Outbys gästportal så innebär det att du godkänner den här integritetspolicyn. Som personuppgiftsansvarig avgör vi hur vi ska behandla dina personuppgifter, i vilket syfte och med vilka medel. Som personuppgiftsansvarig är det också vårt ansvar att all vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagens krav. Personuppgifter behandlas för att Outby ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att din närmaste anläggning ska hamna högst upp i listan av anläggningar som finns att välja mellan
 • För att ta emot och bearbeta dina köp av Tjänster
 • För att anläggningen ska kunna kontrollera att du har en giltig biljett
 • För att kunna skicka sms-verifikation som du kan verifiera dig med
 • För att kunna skicka kvitto till din mail
 • För att kvittot ska vara giltigt som friskvårdsbidrag
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att hantera eventuell ångerrätt
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Outbys erbjudanden och tjänster
 • För att kunna genomföra felsökning och för att förbättra prestanda

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du köper en Tjänst, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Outby ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

 Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Outby ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Outbys berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Outbys skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Outby anlitar för att uppnå Ändamålen. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Outby är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. 

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Outby via info@outby.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Outbys berättigade intressen.
 • Rätt att inge klagomål – Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.