Integritetspolicy

Outby AB (“Outby”), org. nr. 559253-4563, behandlar personuppgifter i samband med att du använder Gästportalen och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. När du använder Outbys gästportal så innebär det att du godkänner den här integritetspolicyn. Som personuppgiftsansvarig avgör vi hur vi ska behandla dina personuppgifter, i vilket syfte och med vilka medel. Som personuppgiftsansvarig är det också vårt ansvar att all vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagens krav. Personuppgifter behandlas för att Outby ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du köper en Tjänst, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Outby ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Outby ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Outbys berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Outbys skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Outby anlitar för att uppnå Ändamålen. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Outby är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Outby via info@outby.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande: